Mevzuat

Fasıl 113 Şirketler Yasası Hisseleriyle Sınırlı Sorumlu Özel Limited Şirket
KIBRIS TÜRK KIYI EMNİYETİ VE GEMİ KURTARMA Şirketi Limited Tüzüğü

Sermayenin Taahhüdü

MADDE 2- 796,000-(Yedi Yüz Doksan Altı Bin) YTL sermayenin; TC Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı'na ait 600-(Altı Yüz) YTL'lik sermaye de dahil olmak üzere, 389,800- (Üç Yüz Seksen Dokuz Bin Sekiz Yüz) YTL'lik kısmı (%49)Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 406,200- (Dört Yüz Altı Bin İki Yüz) YTL'lik kısmı (%51) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Türk Cemaati Meclisi Konsolide Fonu İnkişaf Sandığı, Tarafından Ayni ve/veya nakti olarak taahhüt edilmiş olup, bunun ¼'ü ödenmiştir. Kalan ¾ sermaye taraflarca 2 yıl içerisinde ödenecektir.

Hisse Senetlerinin Devri

MADDE 3- (B) ve (C) grubu nama yazılı hisse senetleri veya bunlar yerine geçen nama yazılı geçici ilmuhaberler, bir devir beyannamesi ile üçüncü şahıslara devir ve ferağ olunabilir. Bu devir ve ferağın şirket ve üçüncü şahıslar hakkında geçerli olabilmesi için Şirket Pay Defterine kaydı gerekir. Kayıt muamelesi, devralınan hisse senedi veya geçici il muhaberleri ile birlikte devir beyannamesinin ibraz edilmesi üzerine yapılır.(4'Madde hükümleri saklıdır.)

Devrin Sınırlandırılması

MADDE 4 -a) Şirket sermayesine iştirak etmeyi taahhüt eden ortaklar, şirketin kesin kuruluşundan önce hisselerini başkalarına devir ve ferağ edemezler.
  1. b) Hisse senetlerinin devri, Genel Kurul Kararına tabidir.
  2. c) Şirketin hisse senetleri Genel Kurul toplantısından evvelki 7 gün içinde ve toplantınındevamı müddetince devir ve ferağ olunmaz.
  3. d) (A) Grubu hisse senetleri sadece (B) grubu hisse senedi sahiplerine devredilebilir.
  4. e) B Grubu Hisselerin devrinde öncelik C grubuna tanınır.
  5. f) (B) ve (C) Grubu hisselerinin devri (A) Grubu hisse sahiplerinin iznine bağlıdır.

Sermayenin Arttırılması

MADDE 5 - Genel Kurul, gereği halinde şirket sermayesini yeniden hisse senetleri çıkarmak sureti ile arttırmaya yetkilidir. Genel Kurul, yeniden ihraç edilecek hisse senetlerinin ihraç şartlarını tesbit ederek Yönetim Kurulu'na gerekli yetkiyi verir. Ancak, sermayenin tamamı ödenmedikçe sermayenin arttırılmasına karar verilemez. Sermayenin arttırılmasına karar verildiğinde arttırılan kısmın tamamen taahhüt edilmesi ve asgari dörtte birinin ödenmiş olması gerekir.

Rüçhan Hakkı

MADDE 6- Genel Kurul, eski hisse senetleri sahiplerinin tümünün veya bir kısmının yeni hisseleri kısmen veya tamamen taahhüt etmek hususunda rüçhan hakkına sahip olacaklarını kararlaştırabilir. Genel Kurulu rüçhan hakkının hangi şartlar dahilinde ve ne kadar müddet zarfında ve ne şekilde kullanılacağını da tayin eder.

Sermayenin Azaltılması

MADDE 7 - Genel Kurul kararı ile sermaye azaltılabilir. Bu azaltma şirket hisse senetlerinin bir kısmının satılmak suretiyle iptali veya eski hisse senetlerinin bir kısmının yazılı kıymetine eşit ve fakat adet olarak az miktarda yeni hisse senetleri ile değiştirilmesi gibi herhangi diğer bir şekilde icrası hususu Genel Kurul Kararı ile tespit edilir.

Arttırma - Azaltma Sermaye Oranı

MADDE 8 - Sermayenin gerek arttırılmasında, gerekse azaltılmasında (A) (B) ve (C) Grubu hisselerin toplamının şirket sermayesine olan oranı hiçbir şekilde %51'den aşağıya düşürülemez ve Genel Kurul bu esasa aykırı karar veremez.

Üçüncü Bölüm - Şirketin Organları

Yönetim Kurulu

MADDE 9 - Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilir. (A) Grubu hissedarları tarafından gösterilen adaylardan 1 (bir), (B) Grubu hissedarları tarafından gösterilen adaylardan 2 (iki) ve (C) Grubu hissedarları tarafından gösterilen adaylardan 2 (iki) olmak üzere seçilecek 5 (beş) üyeden oluşur. Hissedarlar hükmi şahsiyet olduklarından, bunların temsilcileri Yönetim Kurulu Üyesi seçilebilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi

MADDE 10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Süresini tamamlayan üyeler yeniden seçilebilirler. Görev süresinin sona ermesinden başka herhangi bir sebeple hizmetten ayrılan üye yerine, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere alakalı hisse senedi grubu tarafından gerekli vasıfları haiz bir kimse üye olarak seçilir ve ilk Genel Kurul toplantısında bu seçimin onayı istenir. Yeni üyenin asaletinin Genel Kurul tarafından onaylanması halinde, görev süresi, yerine seçilmiş olduğu üyenin kalan görev süresi kadar uzar. Genel Kurul, seçimi onaylamak yerine bir başkasını seçerse, bu durumda bile yeni seçilen üye, yerini aldığı üyenin kalan hizmet süresini tamamlar. Üyelerin bu yüzden bir tazminat talebine hakları yoktur. Yönetim Kurulu Üyelerinin tayin ve azilleri Şirket Genel Müdürlüğü tarafından derhal Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şirketler Mukayyitliğine tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

MADDE 11 - (A) Grubu hissedarları temsil eden üye Yönetim Kurulu Başkanlığı yapar. Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından başkan olmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Başkan vekilinin (B) Grubu hissedarları temsil eden üyeler arasından seçilmesi zorunludur. Katiplik vazifesini yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri arasından veya hariçten bir kimse seçilir. Başkan/yokluğunda Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu toplantılarında düzeni sağlamak ve görüşmelerin ve kararların düzenli olarak kaydını temin etmek ve Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmekle görevlidir.